آزمایشات میکروبی
 کپک و مخمر و کلسترودیوم های احیا کننده، سه آزمایش میکروبی می باشد که بر روی نمونه عسل انجام می گیرد،‌ تا  بار میکروبی عسل نمونه را مشخص کنند.

آزمایش HMF
سنجش ساکارز
سنجش رطوبت
نسبت فروکتوز به گلوکز
میزان PH و اسیدیته آزاد
سنجش فعالیتهای دیاستازی
سنجش پرولین
آزمایش میکروبی
انحراف نور پلاریزه
تمامی حقوق وب سایت برای آذرکندو محفوض میباشد - طراحی و برنامه نویسی شرکت داده پرداز طراحان ماندگار